Hobbyfynd

Åh nej, något gick fel. Var god kontrollera din nätverksanslutning och försök igen.

Användarvillkor och Acceptans

Genom att använda denna webbplats accepterar du och samtycker till att följa dessa användarvillkor.

Användarvillkor

Användarvillkor

Senast uppdaterad: --230102--.

Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder vår tjänst.

1 - Tolkning och Definitioner

1.1 - Tolkning

Ord där den första bokstaven är versal har betydelser som definieras under följande förutsättningar. De följande definitionerna ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller i plural.

1.2 - Definitioner

För ändamålen med dessa användarvillkor:

 • Konto innebär ett unikt konto skapat för dig för att få åtkomst till vår tjänst eller delar av vår tjänst..
 • Dotterbolag betyder en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med en part, där 'kontroll' innebär ägande av 50% eller mer av aktierna, ägarintresset eller andra värdepapper som har rätt att rösta för val av styrelseledamöter eller annan ledande myndighet.
 • Applikation syftar på programvaran som tillhandahålls av företaget eller operatören och som du laddar ner på någon elektronisk enhet, med namnet --Hobbyfynd.se--.
 • Köpare syftar på personer som använder tjänsten och som lägger beställningar för varor
 • Land syftar på --Sverige--.
 • Företag (här kallad "företaget", "vi", "oss" eller "vår" i detta avtal) syftar på --Hobbyfynd.se--, --Bergsgatan 27, Malmö--, --8904244947--.
 • Innehåll avser innehåll såsom text, bilder eller annan information som kan publiceras, laddas upp, länkas till eller på annat sätt göras tillgänglig av dig, oavsett formen av det innehållet.
 • Enhet avser vilken som helst apparat som kan få åtkomst till tjänsten, såsom en dator, mobiltelefon eller digital surfplatta.
 • Feedback avser återkoppling, innovationer eller förslag som du skickar angående egenskaper, prestanda eller funktioner hos vår tjänst.
 • Gods avser de varor eller tjänster som erbjuds till försäljning, uthyrning, auktion, kontakt eller något annat sätt att handla på tjänsten.
 • Operatör (benämnd antingen som "operatören", "vi", "oss" eller "vår" i detta avtal) avser --Hobbyfynd.se--.
 • Order betyder en begäran från dig om att köpa eller handla varor på applikationen eller webbplatsen.
 • Säljare avser användare av tjänsten som listar varor och gör dem tillgängliga för handel genom olika medel.
 • Service avser applikationen, webbplatsen eller båda.
 • Användarvillkor (även benämnt som "Villkor") avser dessa användarvillkor som utgör hela avtalet mellan dig och företaget eller operatören angående användningen av tjänsten. Denna användarvillkor-överenskommelse skapades av TermsFeed och finslipades av Sharetribe.
 • Tredjeparts sociala medier-tjänst betyder alla tjänster eller innehåll (inklusive data, information, produkter eller tjänster) som tillhandahålls av en tredje part och som kan visas, ingå eller göras tillgängliga genom tjänsten.
 • Hemsida avser --Hobbyfynd.se--, accessible from --www.hobbyfynd.se--.
 • Du betyder individen som får åtkomst till eller använder tjänsten, eller företaget eller annan juridisk enhet på vars vägnar sådan individ får åtkomst till eller använder tjänsten, enligt tillämplighet.

2 - Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa användarvillkor kan du kontakta oss:

 • Via email: --info@hobbyfynd.se--

3 - Tillkännagivande

Dessa är användarvillkoren som styr användningen av denna tjänst och avtalet som gäller mellan dig och företaget eller operatören. Dessa användarvillkor fastställer rättigheter och skyldigheter för alla användare avseende användningen av tjänsten.

Din åtkomst till och användning av tjänsten förutsätter att du accepterar och följer dessa användarvillkor. Dessa användarvillkor gäller för alla besökare, användare och andra som får åtkomst till eller använder tjänsten.

Genom att få åtkomst till eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte håller med om någon del av dessa användarvillkor får du inte använda tjänsten.

Du intygar att du är över majoritetsåldern enligt lagarna i ditt land eller det land där du befinner dig, beroende på vilket som är högre. Företaget eller operatören tillåter inte de som är under den åldern att använda tjänsten.

Din åtkomst till och användning av tjänsten förutsätter också att du accepterar och följer företagets eller operatörens integritetspolicy. Vår integritetspolicy beskriver våra policys och procedurer för insamling, användning och offentliggörande av din personliga information när du använder applikationen eller webbplatsen och informerar dig om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Läs igenom vår integritetspolicy noggrant innan du använder vår tjänst.

4 - Tillämplig lag

Lagarna i landet, med undantag för dess kollisionsrättsliga regler, ska reglera dessa användarvillkor och din användning av tjänsten. Din användning av applikationen eller webbplatsen kan även vara föremål för andra lokala, delstatliga, nationella eller internationella lagar.

4.1 - För användare inom Europeiska unionen (EU)

Om du är en konsument inom Europeiska unionen kommer du att dra nytta av alla obligatoriska bestämmelser i lagstiftningen i det land där du är bosatt.

4.2 - Juridisk överensstämmelse i USA

Du försäkrar och intygar att (i) du inte befinner dig i ett land som omfattas av USA:s regeringsembargo eller som har utsetts av USA:s regering som ett "terroristsupportland", och (ii) du finns inte med på någon lista över förbjudna eller begränsade parter enligt USA:s regering.

4.3 - Avskiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara omöjlig att verkställa eller ogiltig, kommer sådan bestämmelse att ändras och tolkas för att uppnå målen för sådan bestämmelse i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag, och de återstående bestämmelserna kommer att fortsätta att gälla i full kraft och verkan.

4.4 - Avståndstagande

Såvida inte annat föreskrivs här, kommer att avstå från att utöva en rättighet eller kräva utförandet av en skyldighet enligt dessa villkor inte påverka en parts förmåga att utöva sådan rättighet eller kräva sådant utförande vid någon tidpunkt därefter, och att avstå från en överträdelse utgör inte ett avstående från någon påföljande överträdelse.

5 - Användarkonton

5.1 - Skapande av användarkonto

"När du skapar ett konto hos oss måste du tillhandahålla oss information som är korrekt, fullständig och aktuell vid varje tidpunkt. Att underlåta att göra det utgör ett brott mot användarvillkoren, vilket kan leda till omedelbar uppsägning av ditt konto på vår tjänst.

Du får inte använda som användarnamn namnet på en annan person eller enhet eller ett namn som inte lagligen är tillgängligt för användning, ett namn eller varumärke som omfattas av några rättigheter från någon annan person eller enhet än du själv utan lämplig auktorisation, eller ett namn som på annat sätt är stötande, vulgärt eller obscen.

5.2 - Kontoinformation

Du kan bli ombedd att tillhandahålla viss information som är relevant för ditt konto, inklusive, utan begränsning, ditt namn, din e-post, ditt telefonnummer och din adress.

Du kan bli ombedd att tillhandahålla dokument för att uppfylla kraven för identifieringsverifiering.

Innan eller under publicering av varor kan du bli ombedd att tillhandahålla, utan begränsning, dina bankkontouppgifter och dina identitetsdokument.

Innan eller under placering av en beställning kan du bli ombedd att tillhandahålla, utan begränsning, ditt kreditkortsnummer, utgångsdatum för ditt kreditkort, din fakturaadress och din leveransinformation.

5.3 - Kontogranskning

Såvida det inte ingår som en funktion i tjänsten, utför vi inte bakgrundskontroller eller ger något godkännande av användare. Vi tar inget ansvar för tillförlitligheten, noggrannheten och fullständigheten av någon information som tillhandahålls av användare.

5.4 - Lösenord för användarkonto

Du ansvarar för att skydda lösenordet som du använder för att få åtkomst till tjänsten och för alla aktiviteter eller handlingar under ditt lösenord, oavsett om ditt lösenord används med vår tjänst eller en tredjeparts social mediatjänst.

Du samtycker till att inte avslöja ditt lösenord för någon tredje part. Du måste omedelbart meddela oss om du blir medveten om något säkerhetsintrång eller obehörig användning av ditt konto.

5.5 - Avslutning av användarkonto

Vi kan avsluta eller suspendera ditt konto omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av vilken anledning som helst, inklusive utan begränsning om du bryter mot dessa användarvillkor. Vid avslutningen upphör din rätt att använda tjänsten omedelbart.

Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda tjänsten eller radera ditt konto från tjänsten, eller kontakta oss för hjälp.

6 - Innehåll

6.1 - Din rätt att publicera innehåll

Vår tjänst tillåter dig att publicera innehåll. Du är ansvarig för det innehåll du publicerar på tjänsten, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet och lämplighet.

Genom att publicera innehåll på tjänsten ger du oss rätten och licensen att använda, modifiera, framföra offentligt, visa offentligt, reproducera och distribuera sådant innehåll på och genom tjänsten. Du behåller alla dina rättigheter till det innehåll du skickar in, publicerar eller visar på eller genom tjänsten, och du är ansvarig för att skydda dessa rättigheter. Du samtycker till att denna licens inkluderar rätten för oss att göra ditt innehåll tillgängligt för andra användare av tjänsten, som också kan använda ditt innehåll enligt dessa villkor.

Du försäkrar och garanterar att: (i) Innehållet är ditt (du äger det) eller så har du rätten att använda det och ge oss rättigheterna och licensen som ges i dessa villkor, och (ii) publiceringen av ditt innehåll på eller genom tjänsten inte kränker någons integritetsrättigheter, publicitetsrättigheter, upphovsrättigheter, kontraktsrättigheter eller några andra rättigheter för någon person.

6.2 - Begränsningar för innehåll

Företaget eller operatören är inte ansvarig för innehållet från tjänstens användare. Du förstår och samtycker uttryckligen till att du är ensamt ansvarig för innehållet och för all aktivitet som sker under ditt konto, oavsett om det utförs av dig eller någon tredje person som använder ditt konto.

Du får inte sända något innehåll som är olagligt, stötande, upprörande, avsett att väcka avsmak, hotande, förtalsamt, ärekränkande, obscen eller på annat sätt stötande. Exempel på sådant stötande innehåll inkluderar, men är inte begränsat till, följande:

 • Lagligt otillåten eller främjar olaglig verksamhet.
 • Förtalsfullt, diskriminerande eller illvilligt innehåll, inklusive referenser eller kommentarer om religion, ras, sexuell läggning, kön, nationellt/etniskt ursprung eller andra målgrupper.
 • Spam, maskin- eller slumpmässigt genererat innehåll, utgör obehörig eller oombedd reklam, kedjebrev, någon annan form av obehörig uppmaning eller någon form av lotteri eller spel.
 • Innehåller eller installerar några virus, maskar, skadlig programvara, trojanska hästar eller annat innehåll som är utformat eller avsett att störa, skada eller begränsa funktionen hos någon programvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning eller att skada eller få obehörig åtkomst till några data eller annan information från en tredje person.
 • Kränker några äganderätter för någon part, inklusive patent, varumärke, företagshemlighet, upphovsrätt, rätt till sitt eget namn eller andra rättigheter.
 • Utger sig för att vara någon annan person eller enhet, inklusive företaget eller operatören och dess anställda eller representanter.
 • Brott mot integriteten hos någon tredje person.
 • Falsk information och funktioner.

Företaget eller operatören förbehåller sig rätten, men inte skyldigheten, att i sitt eget gottfinnande avgöra om något innehåll är lämpligt och följer dessa villkor, och att vägra eller ta bort detta innehåll. Företaget eller operatören förbehåller sig också rätten att göra formatering och redigeringar samt ändra sättet för hur något innehåll presenteras. Företaget eller operatören kan även begränsa eller återkalla användningen av tjänsten om du postar sådant stötande innehåll. Eftersom företaget eller operatören inte kan kontrollera allt innehåll som användare och/eller tredje parter publicerar på tjänsten, samtycker du till att använda tjänsten på egen risk. Du förstår att genom att använda tjänsten kan du bli exponerad för innehåll som du kan finna stötande, osedligt, felaktigt eller klandervärt, och du samtycker till att under inga omständigheter kommer företaget eller operatören vara ansvarig på något sätt för något innehåll, inklusive eventuella fel eller brister i något innehåll, eller för någon förlust eller skada av något slag som uppstår som ett resultat av din användning av något innehåll.

6.3 - Säkerhetskopiering av innehåll

Även om regelbundna säkerhetskopior av innehållet görs, garanterar inte företaget eller operatören att det inte kommer att förekomma någon förlust eller korruption av data.

Korrupta eller ogiltiga säkerhetskopieringspunkter kan orsakas av, utan begränsning, innehåll som är korrupt innan det säkerhetskopieras eller som ändras under tiden då en säkerhetskopia utförs.

Företaget eller operatören kommer att erbjuda support och försöka felsöka eventuella kända eller upptäckta problem som kan påverka säkerhetskopieringen av innehåll. Men du erkänner att företaget eller operatören inte har något ansvar relaterat till integriteten hos innehållet eller misslyckandet med att framgångsrikt återställa innehållet till ett användbart tillstånd.

Du samtycker till att behålla en komplett och korrekt kopia av allt innehåll på en plats oberoende av tjänsten.

6.4 - Andra intellektuella egendomar och upphovsrättsintrång

Vi respekterar andras immateriella egendomar och upphovsrätter. Du kan hållas ansvarig för skador (inklusive kostnader och advokatarvoden) för att felaktigt hävda att något innehåll kränker din upphovsrätt. Det är vår policy att svara på varje påstående om att innehåll som har lagts upp på tjänsten kränker upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter hos någon person.

Vi är beredda att följa lokala regler och bestämmelser på detta område (Digital Millennium Copyright Act (DMCA), EU Copyright Directive, ...).

Om du är upphovsrättsinnehavare eller auktoriserad på uppdrag av en, och du tror att det upphovsrättsskyddade verket har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång som äger rum genom tjänsten, måste du skicka din anmälan skriftligt till vår upphovsrättsagent via e-post (se 3 - Kontakta oss) och inkludera i din anmälan följande information relaterad till det påstådda intrånget:

 • En elektronisk eller fysisk signatur från personen som är auktoriserad att agera på uppdrag av ägaren till upphovsrättens intresse.
 • En beskrivning av det upphovsrättsskyddade verket som du påstår har kränkts, inklusive URL (dvs. webbadress) för platsen där det upphovsrättsskyddade verket finns eller en kopia av det upphovsrättsskyddade verket.
 • Identifiering av URL eller annan specifik plats på tjänsten där det material som du påstår är intrång är beläget.
 • Din adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Ett uttalande från dig att du i god tro tror att den omstridda användningen inte är auktoriserad av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen.
 • Ett uttalande från dig, under straffansvar för mened, att informationen ovan i din anmälan är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller auktoriserad att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar.

Vid mottagande av en anmälan kommer företaget eller operatören att vidta de åtgärder som det anser lämpliga i sitt eget gottfinnande, inklusive borttagning av det ifrågasatta innehållet från tjänsten.

7 - Beställningar av varor

Genom att lägga en beställning av varor genom tjänsten garanterar du att du lagligt kan ingå bindande avtal.

7.1 - Positionen för tjänsten i beställningar

Vår roll är en facilitator mellan dig och säljarna, genom att använda tjänsten. Vi är därför en tredje part i beställningar, vilket begränsar vårt ansvar i eventuella tvister mellan dig och säljarna.

Vi är inte en part i något avtal du har med säljarna. Eventuella avtal du ingår med säljarna utgör inte en del av något avtal vi har med dig.

7.2 - Din information som köpare

Om du önskar göra en beställning av varor tillgängliga på tjänsten kan du bli ombedd att tillhandahålla viss information relaterad till din beställning, inklusive, utan begränsning, ditt namn, din e-post, ditt telefonnummer, ditt kreditkortsnummer, utgångsdatum för ditt kreditkort, din fakturaadress och din leveransinformation.

Du försäkrar och garanterar att: (i) Du har den lagliga rätten att använda eventuella kredit- eller betalkort eller andra betalningsmetoder i samband med någon beställning; och att (ii) den information du tillhandahåller oss är sann, korrekt och komplett.

Genom att lämna sådan information ger du oss rätten att tillhandahålla informationen till tredjeparts betalningsförmedlare för att underlätta slutförandet av din beställning.

7.3 - Tillgänglighet, felaktigheter

Vi och säljarna uppdaterar ständigt vårt utbud av varor på tjänsten. Varor som är tillgängliga på tjänsten kan vara felaktigt prissatta, beskrivna på ett felaktigt sätt eller otillgängliga, och både säljare och vi kan uppleva fördröjningar i att uppdatera information om varor på tjänsten samt i vår marknadsföring på andra webbplatser.

Vi och säljarna kan inte och garanterar inte noggrannheten eller fullständigheten i någon information, inklusive priser, produktbilder, specifikationer, tillgänglighet och tjänster. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera information och korrigera fel, unoggrannheter eller utelämnanden när som helst utan föregående meddelande.

7.4 - Priser

Företaget eller operatören och säljaren förbehåller sig rätten att revidera sina priser när som helst före acceptans av en beställning.

De angivna priserna kan ändras av företaget eller operatören efter att en beställning har accepterats i händelse av något som påverkar leveransen orsakat av regeringsåtgärder, variation i tullavgifter, ökade fraktkostnader, högre kostnader för valutaväxling och andra omständigheter som ligger utanför företagets eller operatörens eller säljarens kontroll. I sådana fall har du rätt att avbryta din beställning.

7.5 - Betalningar

Betalning kan göras genom olika betalningsmetoder som vi har tillgängliga. Vi förlitar oss på betalningsportar som har sina egna användarvillkor och sina egna begränsningar.

Betalningskort (kreditkort eller betalkort) är föremål för valideringskontroller och auktorisering från din kortutgivare. Om vi inte får den nödvändiga auktoriseringen kommer vi inte att vara ansvariga för eventuella förseningar eller ickeleverans av din beställning.

7.6 - Avgifter

Vi kan ta ut vissa avgifter (och tillämpliga skatter) för rätten att använda tjänsten. Mer information om när serviceavgifter gäller och hur de beräknas visas under din beställning. Vi förbehåller oss rätten att ändra serviceavgifterna när som helst.

7.7 - Ändring order

Du och säljarna är ansvariga för eventuella ändringar av beställningen som du går med på att göra via tjänsten och går med på att betala eventuella ytterligare belopp, avgifter eller skatter som är förknippade med sådana ändringar av beställningen.

7.8 - Avbrutna beställningar

7.8.1 - Våra rättigheter att avbryta beställningar

Vi förbehåller oss rätten att vägra eller avbryta din beställning när som helst av vissa skäl, inklusive men inte begränsat till:

 • Tillgänglighet, lager
 • Felaktigheter i informationen om varan eller priset
 • Felaktigheter i Din order
 • Misstag av säljaren

Vi förbehåller oss rätten att vägra eller avbryta din beställning om bedrägeri eller en misstänkt obehörig eller olaglig transaktion eller handel föreligger.

7.8.2 - Köparen avbryter beställningen

Om du som köpare avbokar en beställning återbetalas inte det belopp du har betalat (inklusive serviceavgifter).

Om något utanför din kontroll kräver att du avbokar en beställning, eller om du anser att din beställning bör återbetalas, kontakta oss.

7.8.3 - Säljaren avbryter beställningen

Om du som säljare avbokar en beställning, kommer det belopp som köparen har betalat (inklusive serviceavgifter) att återbetalas till köparen och kommer inte att överföras till säljaren.

Om något utanför din kontroll kräver att du avbokar en beställning, eller om du anser att din beställning bör återbetalas, kontakta oss.

7.9 - Tvist om beställning

Om en köpare eller säljare bestrider en beställning bör företaget eller operatören underrättas. Tvisten kommer att lösas enligt vårt eget gottfinnande.

8 - Friskrivning av garantier och begränsning av ansvar

8.1 - Begränsning av ansvar

Oavsett eventuella skador som du kan ådra dig, kommer hela ansvaret för företaget eller operatören och någon av dess leverantörer enligt någon bestämmelse i dessa villkor och ditt exklusiva medel för allt ovanstående att vara begränsat till det faktiska belopp som du faktiskt har betalat via tjänsten eller 100 USD (eller dess motsvarighet i tjänstens lokala valuta) om du inte har köpt något via tjänsten.

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, får företaget eller operatören eller dess leverantörer under inga omständigheter vara ansvariga för några särskilda, incidentella, indirekta eller följdskador över huvud taget (inklusive, men inte begränsat till, skador för förlust av vinst, förlust av data eller annan information, för affärsavbrott, för personskada, förlust av integritet som uppstår från eller på något sätt är relaterad till användningen av eller oförmågan att använda tjänsten, tredjepartsprogramvara och/eller tredjepartshårdvara som används med tjänsten eller på annat sätt i samband med någon bestämmelse i dessa villkor), även om företaget eller operatören eller någon leverantör har informerats om möjligheten till sådana skador och även om åtgärden inte uppfyller sitt grundläggande syfte.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutningen av underförstådda garantier eller begränsning av ansvar för incidentella eller följdschador, vilket innebär att några av ovanstående begränsningar kanske inte gäller. I dessa jurisdiktioner kommer varje parts ansvar att vara begränsat till den största utsträckning som tillåts enligt lag.

8.2 - "ENLIGT SKICK" och "TILLGÄNGLIG SOM DEN ÄR" Ansvarsfriskrivning

Tjänsten tillhandahålls till dig "ENLIGT SKICK" och "TILLGÄNGLIG SOM DEN ÄR" och med alla fel och brister utan någon form av garanti. Till den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, friskriver sig företaget eller operatören, i sitt eget namn och på uppdrag av sina dotterbolag samt dess och deras respektive licensgivare och tjänsteleverantörer, uttryckligen från alla garantier, vare sig uttryckta, underförstådda, enligt lag eller på annat sätt, med avseende på tjänsten, inklusive alla underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett särskilt syfte, äganderätt och icke-intrång samt garantier som kan uppkomma från affärsgång, prestanda, användning eller handelspraxis. Utan att begränsa det föregående lämnar företaget eller operatören ingen garanti eller åtagande och lämnar ingen representation av något slag om att tjänsten kommer att uppfylla dina krav, uppnå några avsedda resultat, vara kompatibel eller fungera med annan programvara, applikationer, system eller tjänster, fungera utan avbrott, uppfylla några prestanda- eller tillförlitlighetsstandarder eller vara felfri eller att några fel eller brister kan eller kommer att rättas till.

Utan att begränsa det föregående lämnar varken företaget eller operatören eller någon av företagets leverantörer någon representation eller garanti av något slag, uttryckt eller underförstådd: (i) avseende driften eller tillgängligheten av tjänsten eller informationen, innehållet och materialen eller produkterna som ingår där; (ii) att tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri; (iii) avseende korrektheten, tillförlitligheten eller aktuellt värde av någon information eller något innehåll som tillhandahålls genom tjänsten; eller (iv) att tjänsten, dess servrar, innehållet eller e-postmeddelanden som skickas från eller på uppdrag av företaget eller operatören är fria från virus, skript, trojanska hästar, maskar, skadlig programvara, tidsbomber eller andra skadliga komponenter.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutningen av vissa typer av garantier eller begränsningar av tillämpliga lagstadgade rättigheter för en konsument, så någon eller alla ovanstående uteslutningar och begränsningar kanske inte gäller för dig. Men i så fall kommer uteslutningarna och begränsningarna som anges i detta avsnitt att tillämpas i största möjliga utsträckning som är möjlig enligt tillämplig lag.

8.3 - Länkar till andra hemsidor

Vår tjänst kan innehålla länkar till webbplatser eller tjänster från tredje part som inte ägs eller kontrolleras av företaget eller operatören.

Företaget eller operatören har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyerna eller praxis hos några webbplatser eller tjänster från tredje part. Du erkänner och samtycker vidare till att företaget eller operatören inte ska vara ansvarig, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakas eller påstås orsakas av eller i samband med användningen av eller förlitan på något sådant innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på eller via några sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser igenom användarvillkoren och integritetspolicyerna för alla webbplatser eller tjänster från tredje part som du besöker.

8.4 - Översättningsinterpretation

Dessa användarvillkor kan ha översatts om vi har gjort dem tillgängliga för dig på vår tjänst. Du samtycker till att den ursprungliga engelska texten ska gälla vid tvistefall.

9 - Tvistlösning om tjänsten

Om du har några oro eller tvister om tjänsten, samtycker du till att först försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta företaget eller operatören.

10 - Intellektuell egendom för tjänsten

Tjänsten och dess originalinnehåll (exklusive innehåll som tillhandahålls av dig eller andra användare), funktioner och funktionalitet är och förblir det exklusiva ägandet av företaget eller operatören och dess licensgivare.

Tjänsten skyddas av upphovsrätt, varumärke och andra lagar både i landet och utlandet.

Våra varumärken och utseende får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan föregående skriftligt samtycke från företaget eller operatören.

11 - Din feedback till oss

Du tilldelar alla rättigheter, äganderätt och intresse i all feedback du tillhandahåller företaget eller operatören. Om av någon anledning en sådan tilldelning är ineffektiv, samtycker du till att ge företaget eller operatören en icke-exklusiv, evig, oåterkallelig, avgiftsfri, global rätt och licens att använda, reproducera, avslöja, sublicensiera, distribuera, modifiera och utnyttja sådan feedback utan begränsning.

12 - Ändringar av dessa användarvillkor

Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, att när som helst ändra eller ersätta dessa villkor. Om en revidering är väsentlig kommer vi att göra rimliga ansträngningar att ge minst 30 dagars varsel innan några nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att avgöras efter vårt eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att få tillgång till eller använda vår tjänst efter det att dessa revideringar har trätt i kraft, samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, helt eller delvis, vänligen sluta använda applikationen eller webbplatsen och tjänsten.